Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida investitsion-qurilish va innovatsion jarayonlarni tashkil qilish va boshqarishning dolzarb muammolari ilmiy­ amaliy anjumani

“Iqtisodiyotni liberallashtirish sharoitida investitsion-qurilish va innovatsion jarayonlarni tashkil qilish va boshqarishning dolzarb muammolari”
mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy­ amaliy anjumani
MATERIALLARI
2019 yil 17-18 may

1-qism

2-qism